קול קורא קיימות מקומית בעיר אריאל

שנת תשפ"ג-ד (2023-2024) למיזמים של הקהילה בנושא "קידום הקיימות המקומית והשמירה על הסביבה" באמצעות ו/או במימון עיריית אריאל והמשרד להגנת הסביבה.


עיריית אריאל בסיוע המשרד להגנת הסביבה ובייעוץ 'איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון', יוצאת בקול קורא לתמיכה בקבוצות תושבים המעוניינות לקדם ולבצע מיזמים בהיבט פיזי / סביבתי וקהילתי, לקידום השמירה על הסביבה במרחב הציבורי, לחיזוק השייכות למקום ולשיפור איכות החיים בעיר.

הגופים הרשאים להגיש בקשות:

קבוצות תושבים פעילים בקהילה, בעלות נסיון מוכח לביצוע עצמאי של פעילות למען הקהילה, המעוניינות לפעול לשיפור איכות החיים והמרחב הצבורי בהיבט הסביבתי -קהילתי. 
הקול קורא אינו מיועד למוסדות חינוך וקבוצות נוער אלא לתושבים מגיל 18 ומעלה.

היקף התקציב:

התמיכה שתעמיד העירייה לקבוצה בסך 10,000 ₪ 
בנוסף, תעמיד העירייה לרשות המיזמים ליווי מקצועי של בעלי תפקידים מטעם עיריית אריאל, חברת גוונים ואיגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון כגון: עובדי קהילה, עובדי אגף שפ"ע ואיכות הסביבה, חינוך סביבתי באיגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון ועוד..
במסגרת התקציב ניתן יהיה לתמוך בשתי קבוצות.
מתן ההודעות על אישור המיזם והתמיכה ימסרו לאחר התכנסות ועדת ההיגוי בשיתוף נציג המשרד להגנת הסביבה.

משך תקופת ביצוע המיזם:

מאישור התמיכה ועד אוגוסט 2024

תנאי סף:

 1. המיזם המוגש הינו חדש ולא נתמך בעבר. תמיכה במסגרת קול קורא ז תינתן רק עבור מיזם שטרם החל ביצועו בעת פרסום קול קורא זה. מובהר כי ניתן לקבל תמיכה עבור מיזם חדש שקשור / מהווה המשך למיזם שהחל לפני כן.
 2. הקבוצה בעלת ניסיון מוכח בביצוע פעילות התנדבותית בקהילה.
 3. על הקבוצה להציג את הפעילות שביצעה עבור הקהילה.
 4. המיזם יביא לשינוי במרחב הציבורי בהיבט פיזי / תשתית ובהיבט קהילתי / חברתי ובהעלאת מודעות סביבתית בקרב הציבור.
 5. המיזם יופעל על ידי הקבוצה לפחות שנה אחת.
 6. תיאור המיזם וחשיבותו, תכנית לתחזוקה ושימור המיזם והפעלתו לאורך זמן (לפחות 3 שנים) מעורבות תושבים, אבני דרך לביצוע, לוח זמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה.
 7. בכל פעילות ההסברה ופרסום, יש לציין כי היוזמה / הפרוייקט נעשה בסיוע עיריית אריאל, איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון והמשרד להגנת הסביבה.

אמות מידה למתן התמיכה:

 1. ניסיון בהפעלת מיזמים מתחום הקיימות ואיכות הסביבה: 10-20 נקודות.
 2. המיזם מקדם נושאים סביבתיים: 30 נקודות
 3. התוכנית משלבת בתוכה אורח חיים בר קיימא וחיסכון במשאבים: 20 נקודות
 4. קיימת תכנית לשימור ותחזוקה של המיזם לאורך זמן: 20 נקודות
 5. התאמת התכנית ללוח זמנים: 10 נקודות

תנאי תשלום:

 1. התמיכה תינתן לקבוצות הנבחרות עבור: הקמת תשתיות פיזיות, שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע, הצטיידות לצורך ביצוע הפעילות.
 2. לא יהיה מימון בגין הוצאות כח אדם, או הצהרה על עבודה עצמית.
 3. לא ניתן לקבל תמיכה מעבר לתמיכה שאושרה.
 4. יש לקבל את אישור מנהלת תחום חינוך וקהילה באיגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, טרום הזמנת שירות או רכישת ציוד.
 5. התשלום כנגד הצגת חשבונית מס או קבלה התואמת את השירות ו/או הרכישות שאושרו בתוספת דיווח כתוב על מטרת הרכישות, תיאור ותיעוד הפעולות שנעשו בביצוע המיזם.

הערות והארות:

 • אנחנו מחפשים מיזמים שיבוצעו במרחב הציבורי במטרה לשפר אותו למען תושבי העיר. המיזמים צריכים להתבצע תוך שמירה על איכות הסביבה ולקיים בהם אורח חיים בר קיימא. לדוגמא: שמירה על ערכי טבע, שימוש חוזר בחומרים, יצירת צל טבעי במרחב הציבורי, חיסכון במים, חיסכון באנרגיה, עידוד הליכה ברגל או רכיבה על אופניים, שימוש בחומרים טבעיים ועוד... רק מיזמים שישלבו ערכים אלו יבחנו בועדה.
 • ההצעות מוגשות באמצעות הטופס המצורף מטה
 • יעוץ מקצועי והדרכה בהכנת התכנית למיזם ניתן לפנות לגברת שלוה נוה, מנהלת תחום חינוך וקהילה, באיגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון באמצעות דוא"ל shalva@enviosh.org.il  או לנייד 053-2416612.

לפרטים והבהרות בנוגע לקול קורא זה ניתן לפנות אל:

 • סטס דוידוב בטלפון 03-9061807 או בדוא"ל sdavidov@ariel.muni.il 
 • איריס קורן בטלפון 03-9061888 או בדוא"ל irisk@ariel.muni.il 

הצבת תשתיות במרחב הציבורי, באישור מראש מהאחראים על המרחב בו יבוצע המיזם.
במידה ויחול שינוי בהנחיות המשרד להגנת הסביבה, שמורה לעיריית אריאל הזכות לחזור בה.
את התכנית יש למלא בטופס המקוון המצורף

טופס לקידום פעילות לשמירה על הסביבה בקהילה

פרטי הקבוצה

 
פרטי איש/ת הקשר
 
 
 
שמות חברי/ות הקבוצה (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהטלפון נייד
 

פרטי המיזם

דוגמאות לעקרונות פיתוח בר קיימא, שימוש מושכל וחיסכון במשאבים: תכנון בר קיימא, חיסכון במים, חיסכון בחשמל, עידוד הליכה ברגל ורכיבה על אופניים, שימור טבע עירוני ומגוון ביולוגי, שימוש חוזר בחומרים, שימוש החומרים ידידותיים לסביבה, עידוד כלכלה מקומית, שמירה על סביבה בריאה, מניעת זיהום, מחזור פסולת, צרכנות נבונה והפחתת פסולת במקור ועוד.

 
דוגמא למה צריך להיות בקובץ של לו"ז ואבני דרך
 
תאריך
אבן דרך
הצגת עקרונות פיתוח בר קיימא, שימוש מושכל וחיסכון במשאבים*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דוגמא למה צריך להיות בקובץ של טבלת תקציב
 
מוצר/ שירות
כמות
עלות מוערכת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סה"כ