עיריית אריאל מודיעה בזה לתאגידים הפועלים בעיר אריאל, ללא כוונת רווח לרווחת הציבור, בתחומים שונים כגון: חינוך, תרבות, רווחה, ספורט וחברה, כי יוכלו להפנות בקשותיהם לאגף הגזברות, בהתאם לנהלים הקבועים בחוק.