מתי נחוץ היתר בניה:

 • בניה חדשה
 • תוספות בניה

הליך הוצאת היתר בניה מורכב מחמישה שלבים עיקריים, כאשר כל שלב תלוי ומותנה בשלב הקודם. חלק מהשלבים הינם באחריות מגיש הבקשה וחלקם באחריות הוועדה. מילוי כל ההנחיות שלהלן על ידי מגיש הבקשה, יאפשרו הוצאת היתר בניה בצורה יעילה ומהירה.

שלבי קבלת היתר בניה:

שלב 1: מידע תכנוני ותאום תכנון

מומלץ לכל מגיש בקשה להיתר בניה לקבל מידע תכנוני לגבי אפשרויות וזכויות הבניה במגרש / נכס. לקבלת המידע התכנוני לחץ כאן

שלב 2: קליטת תיק בקשה להיתר

לצורך פתיחת בקשה להיתר, יגיש המבקש את המסמכים הבאים:

 1. טבלת תנאי סף מלאה, חתומה ומאושרת על ידי עורך הבקשה. - קישור לטבלת תנאי סף
 2. מפת מדידה טופוגרפית מקורית ומעודכנת לחצי שנה אחרונה חתומה ע"י מודד מוסמך, בפורמט A3 כנספח לתוכנית ההגשה + C.D של המדידה בפורמט PDF ו-DWG
 3. הוכחת בעלות.
 4. צילום רישיון אדריכל/מהנדס של עורך הבקשה.
 5. הסכמת שכנים - קישור לטופס הסכמת שכנים
 6. "גרמושקה"- תכנית הגשה מלאה וצבועה בעותק אחד הכוללת: טופס 1 מלא על פי חוק לרבות: שמות, מס' ת.ז., כתובות, דוא"ל, תאור הבקשה, כתובת נכס מדויקת, טבלת חומרי בניה, טבלת שטחים מבוקשים, טבלת שטחים מותרים, חתימות של המבקש ועורך הבקשה, חתימות של המהנדס והאחראי לתכנון, ביצוע וביקורת 

  הבקשה תשורטט על רקע המפה הטופוגרפית בצורה ממוחשבת ותכלול:
  • תרשים סביבה בקנ"מ 1:2,500
  • סימון חץ צפון.
  • מפה טופוגרפית בקנ"מ 1:250 חתומה ומעודכנת לחצי השנה האחרונה (למעט מחסנים וגגונים)
  • סכמת חישובי שטחים בקנ"מ 1:200
  • תוכנית פיתוח שטח בקנ"מ 1:100 כולל קווי בנין
  • תוכניות של כל הקומות בקנ"מ 1:100
  • 2 חתכים לפחות לאורך ולרוחב המבנה בקנ"מ 1:100
  • חזיתות בקנ"מ 1:100 , כולל חומרי גמר.
  • תוכנית סניטארית (במידת הצורך)
  • תוכנית נטיעות והשקיה (למעט לבניה פרטית)
  • תוכנית תאום תשתיות (למעט לבניה פרטית)
    
 7. C.D. של תוכנית ההגשה בתוכנת Autocad 2000 בקובץ DWG ובקובץ PDF
 8. כל המסמכים יוגשו ב"תיק ורוד".
 9. הצהרת מהנדס - קישור לטופס הצהרת מהנדס
 10. גודל התוכניות יהיו ברוחב של 60 ס"מ.
 11. לא יתקבלו תוכניות מודבקות או מתוקנות בטיפקס.

שלב 3: בדיקת הבקשה והעלאת הבקשה לדיון בוועדה 

לצורך הבאת התוכניות לדיון בוועדה יש למלא אחר השלבים הבאים:

 • תשלום פיקדון במחלקת הגביה.
 • תאום פגישה עם המפקח על הבניה באתר המבוקש.
 • השלמת הבקשה בהתאם לגיליון הדרישות כולל כל המסמכים והתיקונים. לקבלת גליון דרישות לבקשה לחץ כאן

* רק בקשות אשר הוגשו בהתאם לתנאי הסף (שלב 3+2) יועלו לדיון  בוועדה

 

שלב 4: השלמת דרישות לבקשה לאחר דיון בוועדה 

לאחר שאושרה הבקשה ע"י הועדה המיוחדת לתכנון ובניה - אריאל או בועדת רשות רישוי, יש למלא ולהשלים את דרישות הועדה בהתאם לפרוטוקול הוועדה וגיליון הדרישות. לקבלת גליון דרישות לבקשה לחץ כאן


שלב 5: תשלום אגרות בניה וקבלת היתר בניה

לאחר השלמת כל דרישות הוועדה יונפק שובר לתשלום למבקש אשר עליו לשלם במחלקת  הגביה.
לאחר קבלת אישור תשלום ממחלקת הגביה יונפק היתר בניה ויועבר לחתימה של מזכיר הוועדה ויו"ר הוועדה.
היתר הבניה יימסר למבקש או מי מטעמו בהצגת תעודה מזהה.

טופס היתר הבניה הינו מסמך רשמי אשר צמוד לתוכניות המאושרות ומהווה את האישור לביצוע עבודות הבניה.