קצין ביקור סדיר אחראי לטפל במקרים של ביקור לא סדיר במוסדות החינוך וזאת מתוקף חוק לימוד חובה.

"חוק לימוד חובה התש"ט 1949" מתייחס לילדים ונערים מגיל 3 ועד סוף כיתה י"ב המחוייבים ללמוד לפי החוק.

מטרת מערכת החינוך והקב"ס היא להביא להתמדתו ולהצלחתו של התלמיד עד סוף כיתה י"ב ולאפשר לו למצות את מלוא יכולתו עד לקבלת תעודת בגרות.

הקב"ס מאתר בעזרת ביה"ס מקרים של נשירה סמויה המתבטאת באיחורים, היעדרויות ,הפרעות בשיעורים, וחוסר תפקוד לימודי העלולים להביא בסופו של דבר לנשירה בפועל בכיתות הגבוהות.

מחלקת ביקור סדיר מפעילה תוכניות התערבות המתאימות למניעת הנשירה הסמויה בעזרת המטפלים השונים בפרט ובקהילה.

מתפקידי הקב"ס לעקוב ולאתר את כל התלמידים בני הרשות המקומית הלומדים במוסדות חוץ ובפנימיות. הקב"ס מסייע לתלמיד , לביה"ס ולהורים לאתר מסגרות המשך מתאימות בתקופת מעברים (יסודי לחטיבה , חטיבה לתיכון) או במקרה של נשירה באמצע השנה או בסופה.

תלמיד העובר מבי"ס לבי"ס צריך ליידע את הקב"ס .

הפנייה לקבס נעשית לרוב ע"י בתי הספר, ניתן גם לפנות ישירות לקב"ס דרך אגף החינוך.

מירי אלהרר
קב"סית
 • תלמידי חוץ חינוך מיוחד
 • בתי הספר היסודיים: אור זבולון, מילקן ועליזה בגין
 • גני ילדים מלבד חמ"ד
 • קידום נוער
 • נווה אריאל
רונית שמעוני
קב"סית
 • אורט חט"ב 
 • אורט חט"ע  
 • אולפנה להבה  
 • אולפנה צביה ברבבה
 • ישיבת השומרון, קרני שומרון
רבקה יעקובי
קב"סית
 • תלמידי חוץ חינוך רגיל – פנימיות, בתי ספר אולפנות ישיבות
 • יסודי נחשונים
 • גני ילדים חמ"ד
 • אמית אלירז פ"ת חינוך רגיל