עמדת מערכת החינוך בישראל היא שמקומם של ילדים בגיל לימוד חובה הוא במסגרת מוסדות החינוך הפועלים בהתאם לאמור בחוק לימוד חובה

עם זאת, יאושרו בקשות לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי במקרים שהורים יציגו השקפת עולם מגובשת השוללת חינוך במסגרת מוסד חינוך, כשקיימות נסיבות יוצאות דופן, מיוחדות וחריגות שבעטיין ישתכנעו הממונים במשרד החינוך להיענות לבקשת הורים שילדם לא ילמד במוסד חינוך מוכר, בתנאי שנמצא שהילד מקבל חינוך שיטתי המקנה לו מענה לסך צרכיו, מיומנויות למידה וידע, מיומנויות וכישורים חברתיים ואישיים בהתאם לתוכנית שאושרה.

הורה המעוניין בחינוך ביתי לילדו, יגיש בקשה לקבלת פטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי באתר האינטרנט של מחוז מרכז. 

בקשות לשנת הלימודים תשפ"ד

ניתן להגיש בקשה לפטור לשנת הלימודים תשפ"ד ואילך מתאריך 1.12.22 ועד לתאריך 30.4.23 בלבד לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להגיש בקשות פטור לשנת הלימודים תשפ"ד. כדי לאפשר לכם ההורים ולילדכם להתארגן מבעוד מועד ללמידה במסגרת חינוך ביתי ולקבל את תשובת מנהל המחוז מבעוד מועד, וכן לאפשר למערכת החינוך לבדוק את הבקשות ולהיערך להפעלת מסגרות החינוך ובכלל זה קביעת מצבת התלמידים לשנת הלימודים הבאה.

הורים לילד שקיבלו עבורו פטור ומעוניינים לקבל פטור לשנה נוספת, יגישו בקשה חדשה לפטור, במעבר בין שלבי חינוך נדרש בכל מקרה להגיש בקשה לחידוש פטור.

שימו לב- בקשות לפטור לשנת הלימודים תשפ"ד שיוגשו לאחר 30.4.2022 לא יטופלו.

קישור לפרטים נוספים בפורטל הורים של משרד החינוך

קישור לחוזר מנכ"ל בנושא: פטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי – נהלים

מכתב מנהלת האגף הקדם יסודי: אישור להשארת ילדים בגנים פרטיים שאינם מוכרים או בבית

מקרים שבהם לא תוגש בקשה לפטור לשם חינוך ביתי:

הורה לילד בגיל 3 שחייב ברישום ובלימוד במוסד חינוך מוכר

סעיף זה מתייחס לחובת הרישום בגיל 3 בלבד, בהתאם לכללים המפורסמים על ידי אגף לחינוך קדם־יסודי, ולא באמצעות בקשה לחינוך ביתי.
כאשר המבוקש הוא המשך לימודים במסגרת חינוכית לפעוטות או פטור מטעמים אחרים מאלה שמנויים בחוזר זה לילד בן 3, בקשה תוגש -
אל מנהל המחוז הגאוגרפי שבתחומו הילד מתגורר על פי כתובת המגורים במרשם האוכלוסין דרך מחלקת גני הילדים ברשות ולא יאוחר מ 1/5/23.

טופס בקשה לאישור חריג לפטור מלימודי חובה כאשר המבוקש הוא המשך לימודים במסגרת חינוכית לפעוטות או פטור מטעמים הבאים:

  • ילידים צעירים שעם הכניסה העתידית לגן עדיין לא ימלאו להם שלוש (ילידי אוקטובר עד סוף דצמבר)
  • ילדים שקצב התפתחותם איטי יחסית לבני גילם, לדעת ההורים או הגננת: מוטורית ו/או שפתית ו/או רגשית, ושהסתגלותם לשינויים קשה ( יובהר כי אין הכוונה לילדים המאובחנים עם עיכוב התפתחותי)
  • ילדים שעדיין לא נגמלו מחיתולים ו/או מהזדקקות לשנת צהריים

ילד חולה

אין להגיש בקשה לפטור בעניינו של ילד שעתיד לשהות בביתו מעל 21 ימים בהמלצת רופא. הוראות חוזר זה אינן חלות על ילד חולה לפי חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001. יש לפעול בעניין זה לפי הנחיות משרד החינוך. במקרה כזה יש לפנות אל האגף לחינוך מיוחד דרך מחלקת גני ילדים ברשות.