מדריך להצגת שלטים

הגדרת שלט

מוגדר כהודעה בכתב או באמצעות הקרנה או הסרטה, כרזה, ציור, שרטוט, תמונה, תשריט, תבנית, תמונת סמל וכיוצא בזה, המותקנת בתחום העיר, המכילה את שמו או כינויו של אדם או מקצועו או מהותו או טיבו של עסק או שירות או של כל פעילות אחרת או של מוצר או של תוצר או כל צירוף של אלה המראה או כוללת מילים, אותיות, מספרים, תמונות, ציורים, בין אם היא נתמכת או מחוברת לנכס או למתקן או לכלי רכב ובין שאיננה נתמכת או מחוברת כאמור, בין שהיא יצוקה או חרוטה בקיר הנכס, בין שההודעה מוארת ובין שאיננה מוארת או שהיא מוארת לסירוגין או שהיא הודעה אלקטרונית, לרבות כל אביזר הנושא את ההודעה

רישיון לשילוט

לא יפרסם אדם שילוט ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפרסמו ולא יגרום להצגה או לפרסום של שילוט, אלא לפי רישיון מאת ראש העיר, בהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששילם אגרה לפרסום שלט או מודעה לפי השיעור שנקבע בתוספת לחוק העזר, כשהוא מעודכן ליום התשלום ובלבד שחותמת קופת העירייה או הבנק הוטבעה על גבי הרישיון

לכל עסק יהיה שלט אחד בלבד, אלא אם כן התיר ראש העיר הצגת שלט נוסף.
שלט של עסק יוצג בחזית המבנה שבו מתנהל העסק בלבד, אלא אם כן התיר ראש העיר אחרת.
אורכו המרבי של שלט לא יעלה על אורך החזית של בית העסק, אלא אם כן התיר ראש העיר אחרת.

בקשה לרישיון

קבלת רישיון להצגת שלט כרוכה בהגשת בקשה דרך הטופס המ​קוון​, אשר יכלול בתוכו את פרטי מגיש הבקשה, פרטי השלט (מידות, נוסח השלט וכו') וכן תצורף הדמייה דיגיטלית של השלט המיועד וצילום מקום הצבת השלט.

לתשומת ליבך, בכל בקשה תינתן עדיפות לשלט מואר אשר יוצב בצמוד לחזית העסק.

שילוט אסור והטלת מגבלות

לא יציג אדם שלט, לא יפרסם מודעה, ולא יגרום להצגתו או לפרסומו של שילוט שנתקיים בו אחד או יותר מאלה:

 1. הוא עלול להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל;
 2. הוא עלול לגרום לריח, רעש, מטרד או מפגע לרבים;
 3. הוא חוסם דלת, חלון, יציאת חירום או פתח אחר או מפריע למעבר בהם;
 4. הוא מוצג על מדרגות חירום, מדרגות נעות, מעליות, מזגן אוויר, צינור ביוב, צינור אוויר, עמוד חשמל, מיתקן טלפון, מיתקן להפעלת רמזור, אנטנה, עמוד צופרים, תמרור או כיוצא בהם, או שהוא מוצג במקום שנועד  לציוד ולמיתקנים לכיבוי שריפות;
 5. הוא מסתיר פרטים בעלי ייחוד ארכיטקטוני, קשתות, עמודים או פרט בעל ערך ארכיטקטוני, או שהוא פוגע במראה האסתטי של מבנה;
 6. הוא מתפרסם בשטח שבבעלות העיריה ואינו מותקן על גבי מיתקן פרסום עירוני;
 7. הוא מוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד, אלא אם כן השילוט הוא של אדם המנהל במבנה את עסקו כדין, ולמעט מודעות בעלות אופי פוליטי.
 8. הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.
 9. פרסומו או הצגתו מהווים עבירה לכאורה לפי דין או עבירה על הוראות חוק עזר זה, או שהשילוט מפרסם עסק או משרד שאין לו רישיון כחוק או שהפעלתו נוגדת את דיני התכנון ​והבניה.

תוקף הרישיון

תוקפו של הרישיון להצגת שלט הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן, אפילו אם השלט הותקן והוצג לראשונה במהלך אותה שנה. הרישיון אינו ניתן להעברה ואינו בר תוקף עם שינוי בעלות או שליטה בעסק, העברת השילוט למקום אחר, או כל שינוי שהוא בשלטים המפורטים ברישיון, או אם האגרה הנדרשת בעדו לא שולמה במועד או בכלל.

היתר בניה לשלט

 1. לקבלת פטור מהיתר בנייה עבור שלט מסחרי/ עסקי יש לפנות לאגף ההנדסה בעיריית אריאל.
 2. בעל עסק המעוניין בהתקנת שלט פרסום מסחרי בבית העסק, יפנה למחלקה לקידום עסקים ואכיפה עם הרשומות והנתונים הבאים:
  • ​מידות השלט.
  • הדמיית השילוט.
  • תיאור ותיעוד מצולם של מיקום התקנת השילוט.
  • פירוט סוג השלט – צורה, חומרים, גוונים, מתכונת חיבור/התקנה.
  • אם מדובר בשילוט מואר – יצרף מידע מפורט מחשמלאי מוסמך.
  • אישור בעל הנכס שבו יותקן השילוט. אם הבקשה מתייחסת להצגת שילוט בשטח משותף/בית משותף – הסכמת הדיירים לפי הרוב הנדרש לכך, עפ"י דין.
  • מידע נוסף/משלים – עפ"י דרישה.​
 3. במידה והשלט המבוקש – בהתאם לנתונים והמידע – אינו עומד בדרישות המחייבות למתן היתר לשלט, יידרש המבקש לבצע תיקונים/שינויים, באם רצונו בקבלת אישור עקרוני להתקנת השלט.
 4. לאחר קבלת אישור עקרוני להצבת השלט, מהמחלקה לקידום עסקים ואכיפה ובכפוף לכללים ולהנחיות המקצועיים – יופנה המבקש לביצוע הליך פנייה לקבלת היתר בנייה או לחילופין קבלת פטור מהצורך בהיתר בנייה.
 5. המבקש יפנה למחלקת הנדסה, לצורך הטיפול בהליך היתר הבנייה.
 6. הגשת בקשה להיתר, או דיווח על פטור מהיתר, מתבצעים באתר ההנדסה של עיריית אריאל.
 7. ניתן לפנות למחלקת הנדסה, לצורך קבלת מידע על תהליך היתר הבנייה.
 8. לאחר קבלת היתר בנייה, או לחילופין מסמך המאשר פטור מהיתר בנייה – יגיע המבקש למחלקה לקידום עסקים ואכיפה, לצורך קבלת אישור לשלט המבוקש.
 9. במחלקה לקידום עסקים ואכיפה, תטופל הבקשה, כולל תיעוד השילוט ברשומות העירייה והפקת אגרות שילוט כחוק, בגין השילוט שיותקן.​

 

שילוט עסקי בבניין מגורים:

 • לא יותר שילוט עסקי בבניינים משותפים רבי קומות ללא הסכמת 75% מכלל הדיירים  בבניין.
 • גודל השלט לא יעלה על 1.0 מ"ר 25x40   במידה ויש יותר משלט אחד, יוצבו השלטים  במרוכז במקום אחד
 • מיקום השלט יאושר באופן פרטני.

שילוט עסקי בבתים פרטיים:

 • יותר שלט עסקי אחד בגודל  1.0 מ"ר 25x40 ) אשר יוצב בתחום הפרטי או במישור גדר החזית ולא יבלוט מגובה הגדר
   

אחזק​ת השילוט, שינויו והסרתו

אחזקת השילוט

בעל רישיון שילוט נושא באחריות לאחזקה שוטפת של השלטים שבאחריותו ובתוך כך ניקיון, תקינות, בטיחות ועיצוב ראוי. לפי דרישת נציג מוסמך מטעם העירייה, יתקן, יסיר או יחליף שילוט שניזוק, הושחת או התבלה.

שינוי שילוט

לא ישנה אדם שילוט קיים, אלא אם כן קיבל רישיון ייעודי לאותו השינוי ע"י גורם מוסמך בעיריית אריאל.

הסרת השלט

בעל רישיון שילוט אחראי להסרת השילוט והמתקן הנושא אותו, עם תום תוקף הרישיון או עם ביטולו או אם חוסל העיסוק שהשילוט מפרסמו או אם חלף האירוע שהשילוט מפרסמו. הסיר המפרסם את השילוט, ימסור למחלקה לקידום עסקים ואכיפה בעירייה הודעה על כך בכתב, בדואר רשום ויזוכה בעד החלק היחסי של האגרה ששולמה בעד התקופה שנותרה עד לתום השנה. לא מילא אדם אחר ההודעה- רשאי ראש העיר לתקן, להסיר או להחליף שילוט כאמור ולגבות מאותו אדם את הוצאות העירייה.

שטח שילוט

שטח שיחושב לפי מידות השלט או המודעה, כולל המסגרת.

אכיפה

בעל עסק אשר יציג שלט ללא רישיון, יידרש להסיר את השלט באופן מיידי. לא הוסר השלט- רשאי ראש העיר להסיר את השלט ולגבות לאחר מכן מבעל השלט את הוצאות ההסרה.

לאור האמור לעיל, מומלץ לבעלי העסקים לפנות לעירייה, עוד בטרם הם מציגים שלט מסוים, בכדי לברר מראש אם תותר להם הצגת השלט אותו הם מבקשים להתקין ומה יהיה סכום האגרה השנתית הנדרשת עבור הרישיון להצגתו, אם זו תותר.

שילוט ע"ג גרור/נגרר

אין אישור להציב עגלות  גרורים ונגררים  עם פרסום בכל רחבי העיר .

תשלומי אגרות שילוט

 • במידה ושלט הוסר במהלך השנה ושולמה עבורו אגרת שילוט שנתית במועד, ובעל השלט מדווח על הסרתו (לא יאוחר מ-7 ימי עבודה ממועד ההסרה), יזוכה בעל השלט על החלק היחסי של התשלום לאותה שנה, ולאחר בדיקת נציג המחלקה לקידום עסקים ואכיפה על הסרת השלט בפועל.
 • חיוב התשלום לכל שלט ושלט יהיה מבוסס על שטח השלט, במ"ר, בהתייחסות למידות סוג השלט בהתאם לטבלת הקודים לסוגי השילוט השונים המופיעה להלן.

תעריף למ"ר או חלק ממנו

קוד

סוג השלט

תעריף למ"ר מוצמד למדד

01/2021

1

שילוט מכל סוג, למעט שילוט אלקטרוני ומתחלף

292 ₪

2

שילוט אלקטרוני או מתחלף

390 ₪