תהליך רישוי עסקים

חשוב לזכור

רשיון העסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב וטובת בעל העסק. בין השאר, עמידה בדרישות חוקי התכנון והבנייה, סידורי כיבוי אש, בטיחות המבנים קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה וכיו"ב.

עסק טעון רישוי - עפ"י החוק מחויב ברשיון עסק מטעם הרשות המקומית.

עסקים טעוני רישוי - משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמאת עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות עינוג, ציבורי וכיו"ב). פרטים ניתן לקבל ברשות המקומית.

הרשיון -הוא אישי, ייחודי למקום ולסוג העסק.

הצגת רשיון - החוק מחייב להציג את רשיון העסק במקום בולט בעסק.

תנאים לרשיון - קבלת הרשיון מותנת בעמידה בתנאים ובאישורם של מספר גורמי ונותני אישור (משרדי ממשלה, וגורמים מקומיים ואחרים) עמידה מהירה בתנאים תקצר את הליך הרישוי.

הנפקת רשיון עסק - הרשות המקומית אינה יכולה להנפיק רשיון עסק ללא עמידה בתנאים ואישורם של כל גורמי ונותני האישור המפורטים בצו רישוי עסקים, לרבות עמידה בחוקי תכנון ובנייה ובדרישות הכבאות.

ביטול רשיון - הרשות המקומית רשאית לבטל רשיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן אישור, אם העסק חרג מתנאי הרשיון. ביטול הרשיון יתבצע רק לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.

חידוש רשיון - יש לחדש רשיון עסק לאחר כל שינוי בבעלות העסק, במבנה העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרשיון.

זכות כניסה - החוק מאפשר לכל גורמי ונותני האישור להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק אם מולאו כל הוראות החוק ועל בעל העסק להתיר כניסה זו.

איסור התקשרות - חל איסור על משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות להתקשר בקשר חוזי עם עסקים טעוני רישוי שאין להם רשיון עסק תקף.

עונשין - ניהול עסק ללא רשיון מהווה עבירה פלילית. העסק צפוי לצו סגירה מנהלית ובעליו צפוי להיתבע לדין, לקנסות גבוהים ולהטלת עונשי מאסר.

הגשת תכניות לניהול עסק

הגשת תכנית לניהול עסק כוללת את הפרטים הבאים:

 • מהות העסק (ע"פ הפריט המופיע בחוק רישוי עסקים)
 • שמות בעלי העסק וכתובתם.
 • כתובת מלאה של העסק, שכונה, רחוב, מספר בית, קומה ומס טלפון. במרכז מסחרי יידרש שם המרכז ומספר החנות.
 • מספר תיק בניין ומס` תיק רישוי עסקים.
 • ציון גוש וחלקה כפי שמופיע במפות העירייה.
 • מס` ארנונה עפ"י רישומי מחלקת גבייה.
 • שם וכתובת עורך התכנית.
 • חתימת עורך התכנית וחתימת בעל העסק.
 • תאריך הכנת התכנית.

 

 • תרשים סביבה - בקנ"מ 1:2,500 בו יצוינו ויודגשו הגוש והחלקה או המגרש בהם מצוי העסק. מספרי החלקות סביב העסק. הדרכים והרחובות הגובלים בחלקה.
   
 • מפה מצבית - בקנ"מ 1:250 בו יצוינו ויודגשו: שטח הקרקע. מיקום העסק בבנין. מיקום הבנין בחלקה או במגרש. קווי צנרת מים, ביוב, ניקוז ובורות ספיגה (אם קיימים). מיקום מתקן לסילוק אשפה. מיכלי גז או דלק או חומרים מסוכנים אחרים כולל מיקום הצנרת להולכתם. מערכות וציוד כיבוי אש. חדרים המשרתים את העסק ואינם צמודים לו (כגון: מחסן או שירותים). מקומות חניה המשרתים את העסק לרבות מקום חניה תפעולית.
   
 • תוכנית העסק - בקנ"מ 1:100 תוכנית תנוחה הכוללת: חלוקה פנימית והשימושים של כל חלק. כלים סניטריים. פתחים חלונות ומידותיהם. מערכת הביוב כולל התקני טיפול בשפכים. מתקני איורור ומיזוג קולטני עשן ארובות וכדומה. מתקני אשפה. צנרת מים ושפכים. 2 חתכי אנך (הניצבים זה לזה דרך כל חדרי העסק בציון גבהים). טבלת פירוט שטחי העסק לפי השימושים השונים בכל קומה וסיכום השטח הכללי.
  • הערה 1: התאור דלעיל הינו תמצית מהאמור בתקנות ואינו בה במקומם. יתכן ובמקרים מסויימים ידרשו פרטים נוספים בהתאם לעניין.
    
  • הערה 2: במידה ומגיש הבקשה יגיש עותק מתוכנית בניה מאושרת וכן כי העסק תואם את התוכנית. ניתן יהיה לקבלה במקום התוכניות האמורות אך בנוסף ידרש  תרשים תוכנית העסק (סידורי פנים וכדומה).
    
 • תוכניות - התוכניות יערכו ויחתמו ע"י בעל מקצוע מוסמך דהיינו:
   
  • מהנדס או אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
  • הנדסאי בהתאם לתוספת 1 בתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי ויחוד פעולות) התשכ"ז.

 

סוגי רישיונות עסק

רשות הרישוי מנפיקה את הסוגים השונים של רישיונות העסק המפורטים להלן:

 • רישיון לצמיתות - רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו ועד בכלל, כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי.
 • רישיון תקופתי - רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת / שלוש שנים / חמש שנים, והוא מיועד לסוגי עסקים שבהם יתקיים הליך חידוש רישוי בתום תקופת תוקפו של הרישיון.
 • היתר זמני - היתר לעסוק בעסק טעון רישוי לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שיינתן לפני מתן רישיון וזאת באישור נותני האישור.
 • רישיון זמני - רישיון הניתן לעסק שהוא זמני מטבעו או עונתי, לדוגמא: אירוע חד פעמי. הרשות המקומית רשאית לקבוע סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם מזה הקבוע בחוק.

מידע מוקדם

בטרם רכישת/שכירת העסק ולפני הגשת הבקשה לרישיון אנא פנה למחלקת רישוי עסקים לשם קבלת מידע מוקדם. לצורך קבלת המידע המוקדם הינך נדרש לציין:

 • כתובת מדויקת של העסק: מספר נכס בארנונה, גוש, חלקה, כתובת ומספר חנות במרכז מסחרי וכל פרט מזהה אחר שיסייע באיתור העסק ברישומי המחלקה.  כמו כן הינך נדרש לפרט
   
 • פרטים מזהים לגבי מבקש המידע והעסק כגון: מספר חברה/ ת"ז, טלפונים, פירוט העיסוקים המבוקשים, שטח ומבנה העסק וכיו"ב.


לאחר בדיקת המידע תקבל הנחיות מדויקות באשר ל:

 1. סוג העסק המבוקש עפ"י החוק.
 2. תחנות הרישוי הצפויות.
 3. מסמכים נדרשים להגשת הבקשה.
 4. מצב התאמתו לדיני תכנון ובנייה (במידה וידוע).
 5. מצבו המשפטי (במידה וידוע).
 6. דרישה לתכנית עסק.
 7. הסדרי חניה נדרשים.
 8. הנחיות רישוי מיוחדת.

זכור: הינך אחראי/ת להכנת מסמכי הבקשה לרישיון.

מחלקת רישוי עסקים תעמוד לרשותך בהדרכה כדי לסייע בהכנת מסמכי הבקשה לרישיון עסק בהקדם האפשרי. לאחר שטיוטת התכנית לניהול העסק תאושר עקרונית ע"י מחלקת רישוי עסקים, תידרש לקבל אישור לתכנית העסק ע"י גורמי הרישוי (כפי שפורט מעלה בסעיף "הגורמים המאשרים רישוי עסק").

גורמים המאשרים רישוי עסק

קיימים מספר גורמים שבעלי עסקים טעוני רישוי חייבים לקבל את אישורם לקיום העסק.

גורמים אלה, שיפורטו בהמשך, רשאים להתנות את אישורם בתנאים מיוחדים ותנאים נוספים בהתאם לחוק.

 • רשות הרישוי - בכל רשות מקומית קיימת "רשות רישוי" שבסמכותה להוציא רישיון לעסק. בראש רשות הרישוי עומד ראש הרשות המקומית אלא אם הוא האציל מסמכותו לאחר לפעול מטעמו.
   
 • גורמי רישוי - גורמים ברשות המקומית שהסכמתם, המותנית בתנאים ודרישות מקצועיות ספציפיות, נדרשת לצורך קבלת הרישיון כגון: יחידת ההנדסה/ וועדה לתכנון ובניה/ איכות הסביבה/תברואן.
   
 • נותני אישור - גופים שהוסמכו ע"י השרים לתת אישור בהתאם לסעיף 6 בחוק, או להתנות את הרישיון או האישור בתנאים מיוחדים ותנאים נוספים בהתאם לחוק.
  • המשטרה - מניעת סכנות לשלום הציבור, סדרי בטחון למניעת עבריינות פלילית ופח"ע.
  • משרד העבודה - שלום העובדים ובטיחותם למניעת סיכונים בעבודה.
  • המשרד לאיכות הסביבה - איכות נאותה של הסביבה, לרבות מניעת מפגעים ומטרדים.
  • משרד הבריאות - הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
  • משרד החקלאות - מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
  • שירותי הכבאות - בטיחות בתחום מניעת דליקות, דרכי מילוט, קיום דיני כבאות.

מדוע חייבים ברישיון לניהול עסק

באריאל קיימות תב"ע (תוכנית בניין עיר) שונות לאיזורי העיר השונים. כל תכנית מגדירה איזור המיועד למגורים, למלאכה, לתעשייה, למינהל, למסחר או ולאזורים מעורבים. כמו כן לכל בניין יש תכנית והיתר בניה מפורטים המגדירים השימושים המותרים בו.

אין להעלות על הדעת כי יפתחו וינוהלו בתי עסק שלא במסגרת התכנון ההנדסי המקיף, כפי שאושר ע"י גורמי התכנון המוסמכים, אלא אם ניתן לכך אישור מיוחד מאת הגורמים המוסמכים.
קיימים בתי עסק הקשורים בבריאות הציבור והחייבים מכוח החוק לעשות סידורים מוקדמים, לשמור על הניקיון ההגיינה, תנאי תברואה נאותים ושמירה על שלום הציבור ובריאותו.
קיימים בתי מלאכה ותעשיות המוציאים שפכים ופסולת, עשן וריחות לוואי, ועל מנת למנוע הוצאתם לרשות הרבים, יש לעשות סידורים מוקדמים הנדרשים לכך.

קיימות תעשיות מזון שלשם הפעלת קווי היצור שלהן דרושים אמצעים למניעת זוהמה וליכלוך, על מנת להבטיח מוצר עפ"י האישור והתקן הניתן לייצרו.
קיימים סוגי עסקים, שלהפעלתם דרושות דרכי גישה ושינויים במבנה, התקנת סידורי ביטחון, מתקני נוחיות, מים וכו. לשם שמירה על כל אלא מתמשך התהליך עד לאישור בית העסק והוצאת הרישיון

לניהולו, בכפיפות להוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו. הרישיון מאשר, כי אכן נעשו, סודרו והותקנו כל אותם דברים המתירים הפעלתו של בית העסק, וכי מולאו כל דרישות החוק.

לתשומת ליבך

הוצאת רישיון עסק הינו תהליך מורכב ומסובך המחייב בדיקות ודרישות רבות העולות כסף רב. לא מומלץ לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית כולל שינויים בעסק קיים, לפני שבדקת כי ניתן יהיה להוציא רישיון עסק בכתובת בה מדובר.

בדוק!!!

באגף הנדסה - האם ניתן להקים עסק כמבוקש בכתובת הנ"ל, עפ"י התכניות ומגמות התכנון .

בתיק בנין: המצוי באגף תכנון והנדסה בדוק האם יש חריגות בניה במבנה, רצוי להצטייד בצילום של היתר הבניה ותכנית הבניה הנוגעת לחלק בו מצוי העסק ולשמרם אצלך. מידע מפורט ניתן לקבל במחלקה לפקוח על הבניה.

קבוצת העסקים טעוני הרישוי

 להלן עשר קבוצות העיקריות בחוק רישוי עסקים:

 1. בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
 2. דלק ואנרגיה.
 3. חקלאות ובעלי חיים.
 4. מזון.
 5. מים ופסולת.
 6. מסחר ושונות.
 7. עינוג ציבורי, נופש וספורט.
 8. רכב ותעבורה.
 9. שירותי שמירה ואבטחה.
 10. תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

לידיעתך - פירוט מלא של העסקים טעוני רישוי נמצא בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה 1995

מהו רישיון לניהול עסק

עסק מכל סוג שהוא המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה 1995 ובתיקונים לצו זה ( התשנ"ו  1996 והתשנ"ז  1997) חייב ברישיון.

לדוגמא: מסעדות, אטליזים, בתי קפה, חנויות ירקות, מזנונים, מאפיות, חנויות לממכר ממתקים, גלידה, עוגות ומשקאות קלים, בתי מלאכה מכל הסוגים, בתי חרושת מכל הסוגים, מוצרי מזון מכל הסוגים, רוכלות, חנויות לממכר דגים, מוסכים, מחסנים לסוגים מסוימים, כל מחסן מעל 50 מ"ר, כל חנות מעל 500 מ"ר וכו.

פירוט מדויק ומלא של עסקים טעוני רישוי מופיע בצו רישוי עסקים.
עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מנהלית מיידית, לתביעה משפטית, לקנסות כספיים כבדים ולהטלת עונשי מאסר.

 

מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון, וכיו"ב.

כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, חדרי ישיבות וכו.
ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כגון: מכירת בגדים, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, כלי כתיבה וכו.
מומלץ: לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה בדבר הצטיידות ברישיון עסק, לפני פתיחתו.

 

עם זאת יודגש: ניהול עסק מכל סוג שהוא בדירת מגורים או בכל מקום אחר שלא יועד לכך עפ"י היתר "לשימוש חורג" מאת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. ניהול עסק הטעון שימוש חורג ללא היתר הנ"ל מהווה עבירה על החוק והעובר על כך צפוי להגשת תביעה משפטית קנסות וצו פינוי.

 

לומדה לבתי אוכל, מסעדות, בתי קפה ומזנונים

ה'לומדה' מספקת מידע בסיסי וכללי בנושא קבלת הרישיון לניהול העסק ונותנת מענה לשאלות נפוצות המתעוררות בקרב המעוניינים לפתוח בית אוכל

קישור ללומדה לבתי אוכל

קישור למידע נוסף בנושא מתוך האתר של משרד הפנים