מבקר העירייה - אריה ברסקימבקר העירייה פועל מכוח החוק, המגדיר את תפקידיו, היקף משרתו, מעמדו ונגישותו למסמכים ומאגרי מידע. המבקר בודק את פעולות העירייה (לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה), עובדיה וכל "גוף עירוני מבוקר", בקרת הנהלת החשבונות, דרכי החזקת הכספים, הוראות הנוהל הנהוגים בה, וכן פיקוח ובקרה אחר תיקון הליקויים ומניעת הישנותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

תפקיד הממונה על תלונות הציבור נקבע ב"חוק הרשוית המקומיות- ממונה על תלונות הציבור". החוק קובע ומגדיר את תפקיד הממונה , סמכויותיו והדרך שבה עליו לפעול

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא מקום ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170 א (ב) לפקודת העיריות, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו. תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידו של הנילון ובלבד שהתקיימו שני אלה:

  1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.
  2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

דרך הגשת התלונה 

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין עליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

רו"ח אריה ברסקי
מבקר העירייה, ממונה תלונות ציבור

ניתן לשלוח את התלונה בכתב בדואר אלקטרוני של המבקר או בטופס המצ"ב

טופס מקוון לתלונות ציבור

פרטי הפונה

כתובת

מספרים בלבד
תיאור מפורט של העניין עליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.
Browser not supported

מידע נוסף

חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח– 2008