פרטי העסק

 

פרטי הבעלים החדשים

יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת / מספר ח"פ בן 9 ספרות

 

פרטי השלט/ים

מצהיר בזאת כי אני לוקח על עצמי, לכל דבר ועניין, את האחריות המלאה על השלט/ים המפורט/ים מטה, וזאת בהתאם ל-"חזקת האחריות", כמפורט חוק עזר לאריאל (מודעות ושלטים), תשע"ה - 2015.
בהתאם לכך, אני מצהיר כי תשלום אגרת השילוט, וכן התשלום של כל ההוצאות הקשורות בשלט/ים אלו, יתבצעו על ידי הח"מ, וזאת עד למסירת הודעה בכתב מטעמי למחלקה לחזות העיר, בדבר הסרת השלט/ים (לרבות כל אביזר הנושא את השלטים), בבית העסק."
פרטי השלט/ים: (חובה) שדה חובה
מספראורך (ס"מ)רוחב (ס"מ)שטח (מ"ר)תוכן השלט

 

הצהרה (חובה) שדה חובה

פרטי מגיש הבקשה