לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) (תיקון מס' 3)(תיקון), התשע"ח 2018
 

רשאי להגיש את הבקשה:

מחזיק בנכס המשמש למגורים שהינו "חייל מילואים פעיל" כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח- 2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צה"ל או באישור תקף שנתן לו צה"ל על כך שהוא משרת שירות מילואים פעיל.
 

פרטי המבקש


מין * שדה חובה
מצב אישי * שדה חובה

פרטי הנכס

יש לצרף את האישורים שלהלן:

הצהרה * שדה חובה