הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור

עיריית אריאל מקצה קרקעות ומבנים ללא תמורה ו/או בתמורה סמלית לעמותות ולתאגידים הפועלים שלא למטרת רווח בתחומי העיר בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיו"ב  וזאת במטרה לסייע לפעילותם הציבורית . 
הליך ההקצאה מתבצע בהתאם לנוהל משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזרי מנכ"ל 5/2001, 6/2002, 7/2004 והנוהל העירוני ובכפוף לצרכי העירייה ומלאי נכסיה..
הבקשות להקצאה נבחנות, בהתאם לעקרונות והתבחינים שקבעה מועצת העיר, על ידי ועדת ההקצאות. במהלך הדיונים בוועדה מתבצעים פרסומים, נידונות התנגדויות ומתקבלות חוות דעת מקצועיות .
עמותות אשר מעוניינות בהקצאת מקרקעין  ו/או מתן רשות שימוש לצרכי ציבור, מתבקשות למלא את טופס הבקשה בכפוף לנהלים המפורסמים ולהגישו לידי:

אבי אפינגר
מנהל יחידת נכסים וביטוחי הרשות
03-9061685