​על מנת לאפשר הליך מהיר לקבלת היתר לשלוט חוצות יש לפעול על פי השלבים הבאים:

 • יש להגיש בקשה בגרמושקה, כשהיא ערוכה כמתחייב וכמוגדר בחוק התכנון והבניה.
 • במהות הבקשה יש לציין: "הצבת שלט פרסומת על קרקע עירונית/פרטית".
 • במקרה שהשלט הינו דיגיטלי יש לרשום: "הצבת שלט דיגיטלי/אלקטרוני על קרקע עירונית".
 • הבקשה תיחתם על ידי מגישי הבקשה, החברה המבקשת או הגוף המבקש.
 • הבקשה תיחתם לאחר אישורה ע"י גורם מוסמך מטעם העירייה, המאשר כי השלט מוצב על קרקע עירונית. במידה שהבעלות אינה של העירייה, יש להציג אישור בעלות/נסח טאבו מעודכן וחתימת בעלי הנכס במקום המיועד לכך.
 • הבקשה תיחתם ע"י מהנדס מתכנן קונסטרוקציית השלד, במקום המיועד לכך.
 • הבקשה תכלול תכנית איתור מיקום הצבת השלט. רצוי כי שרטוט זה יהיה על מפת מדידה עדכנית לחצי השנה האחרונה, חתומה ע"י מודד מוסמך, בקנה מידה 1:250.
 • תכנית איתור מיקום הצבת השלט תהא ברורה ותכלול כתובת, וציון ברור של מספרי גוש וחלקה.
 • הבקשה תכלול שרטוט מפורט של השלט המתוכנן, כולל פרטים ושרטוט הנדסי מבט על, חזית וחתך. כמו כן לבקשה יצורפו הדמיות של השלט המבוקש.
 • לבקשה יצורף חישוב יציבות סטטי של המהנדס המתכנן, כאשר הוא חתום על ידו.
 • הבקשה תוגש כשהיא חתומה ומאושרת ע"י נציגי הגופים הבאים:
  • תאגיד המים- יובלים בשומרון.
  • אגף הנדסה.
  • אגף שפ"ע .

בקשה תוגש לאגף הנדסה מיד לאחר החלטת ועדת הרישוי, תועבר הבקשה לתשלום אגרות והיטלים ויוכן היתר הבניה.