​קריטריונים להצבת מתקני שילוט באתרי בנייה

בכל אתר בנייה בעיר, שלט אחד יהיה פטור מתשלום אגרת שילוט. גודלו הכולל של שלט זה, לא יעלה על 6 מ"ר. הפטור לשלט זה, מותנה בקיום שני התנאים הבאים במצטבר:

  1. הותקנו באתר לפחות ארבעה שלטים נוספים.
  2. ניתן היתר מהמחלקה לחזות העיר להתקנת והצבת השלטים (טרם התקנתם).

השלט יכלול את כלל הפרטים הנדרשים בהתאם לחוק התכנון והבנייה, ובכלל זה את שמות המתכננים, היועצים, היזמים, הקבלנים, שם הפרויקט וכן, צילום/הדמיה של הפרויקט המתוכנן.

בכל אתר בנייה תתאפשר הצבת שלטים נוספים, בגודל מקסימלי של 2 מ' *3 מ' = 6 מ"ר, מעבר לשלט הפטור מאגרה, אשר עבורם ייגבה תשלום עפ"י חוק העזר לאריאל (שילוט).

השלטים יוצבו על גדרות אתר הבנייה​, או באתר עצמו על מבנה קונסטרוקטיבי נפרד - בכפוף להוצאת היתר בנייה ייעודי לשלט, שיוגש במסגרת בקשת ההיתר למבנה, או כבקשת היתר בנייה נפרדת.

יש לשים לב:

  • נוהל זה מתייחס לכל אתרי הבנייה בעיר, כולל מבנים/מתקנים שבהם מתבצעים שיפוצים/הרחבות וכו' (כולל שינויים ותוספות בניה במסגרת פרויקטים של פינוי ובינוי ​ו​תמ"א 38).
  • הצבת שלטים על מבנה קונסטרוקטיבי נפרד, מחייבת הגשת בקשה להיתר בנייה נפרדתוך עמידה בתקני הבטיחות המחייבים.
  • שלטים, שיוצבו בניגוד להנחיות העירייה וללא היתר - יוסרו ע"י העירייה והחיוב בגין הסרתם יושת על בעלי אתר הבנייה.
  • למעט שלטים שעליהם הודעות שייעודן בתחום הבטיחות ו/או אבטחת האתר. כל מודעה ו/או שלט שיוצבו על גדרות האתר - יחויבו באגרות שילוט כחוק. חיוב באגרות השילוט יחול על היזם/קבלן, פרט לשילוט של גופים עסקיים המופיעים ברשומות העירוניות (חברות שיש להם מספר משלם).
  • בעת הליך קבלת היתר בנייה לפרויקט, יידרש מגיש הבקשה לחתום על חובת היזם/קבלן לשמור על בטיחות וחזות גדרות האתר.​