הנחיות כלליות

 • הנחות בארנונה ינתנו על פי התנאים והקיטריונים הנקובים בחוק.
 • בקשות להנחה ניתן להגיש עד 31 לחודש מרץ של שנת הכספים.
 • הגשת הבקשה תבוצע על גבי טפסים מיוחדים. את הטפסים יש למסור למחלקת הגביה. הבקשה תהיה חתומה על ידי המבקש, בצירוף מסמכים נלווים המאמתים את העובדות כדין.
 • הגשת בקשה להנחות אינה פוטרת מתשלום ארנונה מלאה ואינה דוחה את מועד התשלום.
 • לפני הגשת הבקשה להנחה, יש להסדיר תחילת פרעון כל החובות הקודמים לעירייה בגין דירת המגורים.

זכאים להנחה בארנונה

אזרחים ותיקים

להלן סוגי ההנחות ל''אזרח ותיק'': גבר או אישה שהגיעו ל''גיל הפרישה'' כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס''ד-2004.

30% הנחה לפי מבחן הכנסה

אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 30% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו אם סך כל הכנסות משק הבית אינו עולה על השכר הממוצע במשק ליחיד. ופעם וחצי (150%) השכר הממוצע במשק לזוג על פי מבחן הכנסה.
אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי או רשימות הביטוח הלאומי. 

 25% הנחה לפי מבחן הכנסה

אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 25% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו בתנאי שהוא מקבל על פי חוק הביטוח אחת מקצבאות אלה: קצבת זקנה או שארים, קצבת תלויים או קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה. 
אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי או רשימות הביטוח הלאומי. 

80% הנחה לאזרח ותיק שנקבעה לו נכות

אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 80%, אם טרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה על פי סעיף 127 (לו ) לחוק הביטוח הלאומי 
אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75%. 

100% הנחה לאזרח ותיק המקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה

אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 100% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו, בתנאי שמשולמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה 
אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי או רשימות הביטוח הלאומי. 

100% הנחה לאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה

מכוח חוק אזרחים ותיקים ומכוח תקנות האזרחים הותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל זקנה לנכה) התשע''ב - 2011, זכאי להנחה בשיעור של 100% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו של אזרח ותיק, המקבל קצבת זקנה לנכה, והעומד בתנאי הזכאות להנחה לפי מבחן הכנסה לאזרח ותיק.

אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת זקנה לנכה, 

מקבלי גמלאות

מקבלי תשלום מזונות

הנחה בשיעור של 70% תוענק לזכאי לתשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל''ב-1972, אשר החל לקבל את הגמלה לפני יום 1/1/2003 ובלבד שלא חלה הפסקה של 6 חודשים רצופים בזכאותו לגמלה.
אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על תשלום מזונות. 

מקבלי הבטחת הכנסה

הנחה בשיעור של 70% תוענק לזכאי לגמלה להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ''א-1980, אשר החל לקבל את הגמלה לפני יום 1/1/2003 ובלבד שלא חלה הפסקה של 6 חודשים רצופים בזכאותו לגמלה.
אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על קבלת הבטחת הכנסה. 

מקבלי גמלת סיעוד

הנחה בשיעור של 70% תוענק לזכאי לגמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי.
אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת סיעוד.

בן או בת של מחזיק זכאי גמלת ביטוח לאומי

בן או בת של המחזיק בנכס הזכאי לגמלת ביטוח לאומי (דמי מחייה, עזרה ללימודים וסידורים לנכה). התש"מ – 1980, זכאי להנחה השיעור של 33% עד 100 מ"ר משטח הנכס תיקון התשנ"ו – 1955.
 

הנחה בגין נכות

ילד נכה

בן או בת, לרבות ילד במשפחה אומנה של המחזיק בנכס, הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) התשע''ה-2010, או שהוא מגיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה ע''י המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה תוענק לו הנחה בשיעור של 33% לגבי 100 מ''ר משטח הדירה.
אישור נדרש: אישור על קבלת גמלת נכות מהביטוח הלאומי. 

נכה ביטוח לאומי

נכה ביטוח לאומי הזכאי לקצבה חודשית, אשר דרגת אי כושר השתכרותו בשיעור 75% ומעלה כמשמעותה בסעיף 127 (לו) לחוק ביטוח לאומי, זכאי להנחה בשיעור 80%.
אישור נדרש: אישור על קבלת גמלת נכות מהביטוח הלאומי. 

90% נכה רפואי

נכה בעל דרגת נכות רפואית מ 90% ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת זקנה נקבעה לו נכות כאמור זכאי להנחה בשיעור 40%.
אישור נדרש: אישור מוכר על דרגת הנכות מהביטוח הלאומי או ממשרד האוצר או ממשרד הבריאות..

עיוורים

בעל תעודת עיוור לפי חוק שירות הסעד התשי"ח – 1958, זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 90%.
אישור נדרש: תעודת עיוור, תעודת זהות . 

נכי צה''ל ונפגע פעולות איבה

נכה צה"ל ונפגע פעולות איבה, הזכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים, התש"ל – 1970, זכאי להנחה בשיעור של 66% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.
אישור נדרש: אישור משרד הביטחון . 

הורה עצמאי

הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי התשנ"ב - 1992זכאי להנחה בשיעור של 20%. 
(ילדים עד גיל 18 או בן חייל בסדיר עד גיל 21)

אישור נדרש: תצלום תעודת זהות עם הספח מעודכן, הסכם גירושים המציין את חזקת הילדים

משרתים בשירות צבאי, לאומי או אזרחי

חיילים בשרות חובה

חיילים בשירות חובה המחזיק בצה''ל לפי חוק שירות ביטחון, התש''ט 1949- זכאים להנחה בארנונה בשיעור של 100% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.
אישור נדרש: אישור מקצין העיר או מהשלישות הראשית על היותו בשירות חובה. 

חיילים משוחררים

מי ששירת בשירות חובה בצה''ל לפי חוק שירות בטחון, התש''ט- 1949 - זכאי לתקופה עד 4 חודשים מיום שחרורו להנחה בארנונה בשיעור של 100% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.
אישור נדרש: אישור מקצין העיר או מהשלישות הראשית על היותו בשירות חובה.  מתנדבי שירות לאומי
יוצא/ת צבא שלא נקרא/ה לשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון או שקיבל/ה דחייה או פטור מחובת שירות ביטחון המשרת/ת בשירות לאומי כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס''ב - 2002, ומתקיימים בו/ה תנאי תקנה 2 (א) (1) עד (6)- זכאי/ת להנחה בארנונה בשיעור של 100% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.
אישור נדרש : אישור מביטוח לאומי . 

משרת מילואים פעיל

בהחלטת מועצת העיר מיום 6.5.2018 הוחלט ליישם את עדכון התקנות ולהעניק הנחה של 5% בארנונה למשרת מילואים פעיל. 
הנחה בארנונה של 5% מיום 27.3.2018 בהתאם לפרסום התקנות ברשומות.

יש למלא את טופס הבקשה ולצרף:

 1. תעודת זהות + הספח המעודכן לכתובת באריאל.
 2. צילום תעודת משרת מילואים פעיל או מסמך מצה"ל המאשר על שירות מילואים פעיל.

טופס בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית למשרתי שירות מילואים פעיל


 

הנחות אחרות

אסירי ציון (לפי סעיף 17 ב'(ג))

אסיר ציון המקבל תגמול כאסיר ציון ע"י המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 17 ב' (ג) :בהתאם לקבוע בחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 4) התשס''ג-2002 (להלן: חוק אסירי ציון) - תוענק הנחה בשיעור של 100% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו.

אסיר ציון ובן הרוג מלכות

אסיר ציון שלא הוכר לפי סעיף 17 ב' (ג): זכאי לגמלה לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התש''נ -1992 - זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו.
אישור נדרש: משרד האוצר

נפגעי רדיפות הנאצים / נכי מלחמה בנאצים

זכאי לגמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התש"ז – 1957 זכאי להנחה בארנונה למשפחה עד 4 נפשות בשיעור של 66% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו. משפחה בת 5 נפשות ומעלה זכאית להנחה עד 90 מ"ר משטח הדירה. 
אישור נדרש: משרד האוצר.

זכאי לגמלאות לפי חוק ההטבות לניצולי שואה

הזכאי לקבל גמלאות לפי חוק ההטבות לניצולי שואה תשס"ז 2007 יהיה זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו
אישור נדרש: משרד האוצר.

הורים שכולים, אלמנות צה"ל ושאירים

בן משפחה של חייל שניספה במערכה, הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שניספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש''י -1950 - זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.
אישור נדרש: אישור משרד הביטחון או רשימות משרד הביטחון. 

בן משפחה של הרוג מלכות

זכאי לגמלה כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התש''נ -1992 - זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% למשפחה עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר משטח הדירה, למשפחה מעל 4 נפשות ההנחה תינתן על 90 מ"ר משטח הדירה.
אישור נדרש: אישור ממשרד האוצר 

חסיד אומות העולם

מי שהוכר בידי רשות הזיכרון יד ושם לרבות בן זוגו או מי שהיה בן זוגו, היושב בישראל - זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% .
אישור נדרש: אישור ממשרד האוצר מילוי טופס מס' 1

פדוי שבי

''פדוי שבי'', הזכאי לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס''ה-2005 – תוענק לו הנחה בשיעור של 20%.
אישור נדרש: אישור משרד הביטחון או רשימות משרד הביטחון. 

עולה חדש

תושבים שעלו לארץ וברשותם תעודת עולה- כשנתיים מיום העלייה לארץ הנחה בשיעור של 90% לשנה לדירה עד 100 מ"ר. זכאות: לשנה אחת בלבד. 
אישור נדרש: תעודת עולה

ועדת הנחות

ההנחה לנזקק חומרי, שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד, בשל אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי. רשאי להגיש בקשה להנחה. בקשה זו תופנה לוועדת ההנחות בארנונה, שבסמכותה להעניק הנחה בשיעור של עד 70%.

יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. צילום תעודת זהות כולל ספח המעודכנים לכתובת באריאל של שני בני הזוג וכן של המתגוררים בדירה מעל גיל 18.
 2. צילום 3 תלושי שכר של החודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר  וכן 3 תלושי שכר האחרונים של כל המתגוררים בדירה מעל גיל 18.
 3. אישור הכנסה מכל מקור שהוא.
 4. תדפיס תנועות בחשבון הבנק ופירוט יתרות בחשבון של 2 בני הזוג.
 5. חוזה שכירות עדכני ( במידת הצורך).
 6. אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לצרף צילום של שני חוזי השכירות.
 7. אישור מביטוח לאומי על גובה קצבת דמי האבטלה ( במידה ויש ).
 8. אישור מביטוח לאומי על מעמד- "לא עובד".
 9. אישור מביטוח לאומי על תשלום/אי תשלום גמלה כלשהי עבור 2 בני הזוג. ( במידה ובדירה מתגוררים ילדים מעל גיל 22 יש לצרף גם אישור עבורם).
 10. אישור מביטוח לאומי על קצבת ילדים.
 11. אישורים רפואיים/ מסמכים המעידים על המצב הרפואי.
 12. קבלות עבור הוצאות רפואיות של 3 חודשים האחרונים.
 13. הסכם מזונות.
 14. צווי כינוס/הוצאה לפועל/איחוד תיקים- תדפיס תשלום חודשי.
 15. אישור מביטוח לאומי על דיווח מעסיקים ל- 2 בני הזוג ( במידה ובדירה מתגוררים ילדים מעל גיל 22 לצרף אישור זה גם עבורם).
 16. צילום תעודת חוגר/סטודנט.
 17. מכתב המפרט את הסיבות לבקשת הנחה ( בנוסף לפירוט בטופס ההגשה).

מבחן הכנסה

משק בית העומד בתנאי ההנחה שבתקנות בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה ולרמת ההכנסה הממוצעת בשנים עשר החודשים. זכאי להנחה בשיעור של בין 20% - 80%.

 להלן קישור לקובץ הנחות לפי מבחן הכנסה של משרד הפנים.

יש להמציא את המסמכים הבאים לשם בחינת זכאות להנחה:

 1. צילום תעודת זהות כולל הספח המעודכנים לכתובת באריאל של שני בני הזוג וכן של המתגוררים בדירה מעל גיל 18.
 2. צילום 3 תלושי שכר לחודשים (אוקטובר-נובמבר-דצמבר 2022), עצמאי- יציג דוח שומה לשנת 2022
 3. אישורי הכנסה נוספים מכל מקור שהוא.
 4. תדפיס עובר ושב לחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר 2022 ( לכל החשבונות בנק שעל שמם).
 5. חוזה שכירות מעודכן ( במידת הצורך).
 6. אם השכרת דירת מגורים שבבעלותך ושכרת דירה אחרת למגוריך- יש לצרף את 2 חוזי השכירות.
 7. אישור מהביטוח הלאומי על גובה קצבת דמי האבטלה ( במידה והמבקש קיבל קצבת אבטלה בחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר  2022).
 8. אישור מביטוח לאומי על מעמד "לא עובד".
 9. אישור מהביטוח הלאומי על תשלום/אי תשלום גמלה כלשהיא עבור 2 בני הזוג. ( במידה ובדירה מתגוררים ילדים מעל גיל 22 יש לצרף אישור זה גם עבורם ).
 10. אישור מביטוח הלאומי על קבלת קצבת ילדים.
 11. הסכם מזונות ( במידה ורלוונטי להורה עצמאי ).
 12. אישור מביטוח הלאומי על דיווח מעסיקים ל- 2 בני הזוג ( במידה ובדירה מתגוררים ילדים מעל גיל 22 יש לצרף אישור זה גם עבורם).
 13. צילום תעודת חוגר/סטודנט.

הערה- כל האישורים צריכים להיות מופנים לכתובת באריאל- (במידה ולא יש להגיש אישור הפסקת הנחה מרשות הקודמת ( המצוינת באישור) .

בניין חדש/ריק

בניין חדש

מחזיק שהוא הבעל הראשון של בניין חדש סגור ריק ושאין משתמשים בו מיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש במשך תקופה רצופה עד 6 חודשים. זכאי להנחה בשיעור חודש אחד פטור 
אישור נדרש: מילוי טופס הצהרה בדבר נכס סגור וריק

בניין ריק

מחזיק של בניין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת. ההנחה תינתן למחזיק בגין התקופה המצטברת משך תקופת בעלותו בבניין, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו. זכאי לפטור מארנונה עד 6 חודשים.
אישור נדרש: מילוי טופס הצהרה בדבר נכס סגור וריק

הנחות למוסד מתנדב בשירות הציבורי

בקשה לקבלת פטור מארנונה לנכסי "מוסד מתנדב לשירות הציבור" סעיף 5(י) לפקודת מיסי עירייה ומיסי ממשלה (פטורין) 1938 קובע כי שר הפנים רשאי לפטור "מוסד מתנדב לשירות הציבור" מתשלום ארנונה בשיעור של 66% משיעור הארנונה המוטל על נכסים שבחזקת המוסד. סמכות זו של שר הפנים הואצלה לממונים על המחוזות.

על מנת לקבוע מיהו "מוסד מתנדב לשירות הציבור", גובשה רשימת קריטריונים מצטברים (המפורטים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/99) בהם חייב לעמוד מוסד המבקש את הפטור. כל בקשה של מוסד לקבלת הפטור תיבדק בהתאם לקריטריונים. (מפורטות בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/12) באתר משרד הפנים www.moin.gov.il

על מנת שניתן יהיה לבדוק האם מוסד המבקש את הפטור ממלא אחר הקריטריונים שנקבעו בחוזרים, יידרש המוסד למלא טופס בקשה ניתן להוריד מאתר משרד הפנים –www.moin.gov.il

הרשות המקומית תדון בפנייה ותעביר המלצתה לממונה על המחוז. הסמכות האם ליתן את הפטור היא של הממונה על המחוז.

תוקף הפטור למשך 3 שנים – כאשר בשנה השנייה והשלישית יהיה על המוסד למסור לממונה על המחוז תצהיר לפיו מטרותיו, תחומי פעולתו ופעילותו הכלכלית לא השתנו, עד ולא יאוחר מהראשון באפריל באותן שנים. את העתק התצהיר, לאחר הגשתו לממונה על המחוז, יש למסור לעירייה. בתום שלוש השנים, יהא על המוסד להגיש בקשה חדשה ועדכנית לאישור הממונה.
את טופסי הבקשה ניתן להוריד באתר משרד הפנים.
 

טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים

הנחיות נוספות

 • הנחה תינתן רק לדירה (אחת) שמתגורר בה הזכאי בפועל, ובתנאי שהזכאי רשום בעירייה כבעל/מחזיק הנכס או מי ששכר אותה על שמו או על שם בן זוגו.
 • הנחה תינתן רק לאחר קבלת הבקשה כנדרש ולאחר הוכחת הזכאות ע"י המסמכים המתאימים, להנחת דעתו של מנהל הארנונה, הודעה על מתן ההנחה תשלח לאחר אישורה.
 • על הזכאי להנחה, מוטלת החובה לדווח על כל שינוי שחל במצבו הסוציאלי/כלכלי/משפחתי, שקשור לחייב במיסים.
 • תושב שקיבל הנחה בארנונה ולא פרע את מלוא יתרת החוב עד 31 בדצמבר באותה שנה, תבוטל ההנחה בארנונה ותוסף ליתרת החוב, כולל תוספת ריבית והצמדה כחוק.
 • אין צורך למלא טופס מידי שנה. ההנחה ניתנת ע"י רשימות ממשרדי הממשלה הרלבנטיים. חלק ניכר מההנחות ניתן אוטומטית עפ"י רשימות משרדי הממשלה והמוסד לביטוח לאומי.
 • הנחה כגון: חד - הורי, גמלת מזונות וכו' יש צורך למלא כל שנה טופס מחדש.
 • מחזיק הזכאי ליותר מהנחה אחת בגין דירת מגורים, יקבל את ההנחה הגבוהה מבין ההנחות להן הוא זכאי.
 • מי שהחזיק בנכס בחלק של שנת הכספים, שהוטלה בעבורו הארנונה, תינתן לו הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.
 • מי שנעשה מחזיק במהלך שנת הכספים, רשאי יהיה להגיש בקשה, תוך 3 חודשים מיום היותו למחזיק, ובלבד שבקשתו תוגש לא יאוחר מ- 31 בדצמבר באותה שנה.
 • תשובה תינתן לתושב בתוך 30 יום מיום מסירת טופס מושלם, כנדרש.
 • סוגי ההנחות לדירת מגורים אחת המוחזקת בפועל ע"י הזכאי (התנאים ושיעורי ההנחות עשויים להשתנות, עם פרסום עדכונים לתקנות): הנחות מטעמי הכנסה, לאזרחים ותיקים, מקבלי גמלאות, בגין נכות ועוד.
 • תושב הזכאי לשתי הנחות ייהנה מהנחה אחת בלבד, הגבוהה מבינהן.
 • תנאי למתן הנחה בארנונה עפ"י התקנות, על המחזיק מבקש ההנחה להירשם במרשם האוכלוסין (תעודת זהות) כתושב אריאל  ( או להמציא אישור מהרשות בה הוא רשום כי לא מקבל הנחה), וכמחזיק בנכס לגביו מוגשת בקשת ההנחה.