עפ"י סעיף 5(א) לחוק חופש המידע – התשנ"ח - 1998

רקע

בהתאם לסעיף 5(א) לחוק חופש המידע, על כל רשות ציבורית לפרסם דו"ח שנתי שיכלול מידע על אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה.

בהתאם לאמור לעיל, הוכן דו"ח שנתי זה, המתייחס לשנת 2020.

תוכן דין וחשבון שנתי

 1. פירוט מבנה הרשות, אגפיה, יחידותיה ויחידות הסמך שלה; שמות בעלי תפקידים בכירים, העומדים בראש אגפים, יחידות סמך הרשות;
 2. תיאור תחומי האחריות של הרשות הציבורית;
 3. מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה, לרבות מעניהם של הממונה לפי סעיף 3 לחוק ושל בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עמם;
 4. לגבי יחידות ברשות הציבורית, הנותנות שירות לאזרח - פרישתן הגאוגרפית, וכן מענים ודרכי ההתקשרות עם כל סניפי היחידות;
 5. סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת;
 6. סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית;
 7. תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת;
 8. פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב;
 9. תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית;
 10. רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות הציבורית פרסמה בשנה החולפת;
 11. המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות הציבורית כאמור בסעיף 6 לחוק;
 12. תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981;
 13. קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית;
 14. תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם;
 15. חוקי עזר.