• במידה ושלט הוסר במהלך השנה ושולמה עבורו אגרת שילוט שנתית במועד, ובעל השלט מדווח על הסרתו (לא יאוחר מ-7 ימי עבודה ממועד ההסרה), יזוכה בעל השלט על החלק היחסי של התשלום לאותה שנה, ולאחר בדיקת נציג המחלקה לקידום עסקים ואכיפה על הסרת השלט בפועל.
  • חיוב התשלום לכל שלט ושלט יהיה מבוסס על שטח השלט, במ"ר, בהתייחסות למידות סוג השלט בהתאם לטבלת הקודים לסוגי השילוט השונים המופיעה להלן.

תעריף למ"ר או חלק ממנו

קוד

סוג השלט

תעריף למ"ר מוצמד למדד

01/2021

1

שילוט מכל סוג, למעט שילוט אלקטרוני ומתחלף

292 ₪

2

שילוט אלקטרוני או מתחלף

390 ₪